Category Archives: други

Процес на сертификация на 4G опаковки

Разчитате ли маркировката на сертифицираните опаковки, когато трябва да работите с тях? Знаете ли през какви тестове трябва да премине всяка опаковка, за да е подходяща за транспортиране на опасни товари ? Тук можете да намерите обобщен процеса на сертифициране на 4G опаковките. С кратък пример ще Ви покажем някои от тестовете, които правят нашите 4G опаковки толкова надеждни, както и какво показва UN маркировката върху опаковките....

Кои регулации са валидни през 2017г?

Използвате ли правилните регулации за превоз на опасни товари през 2017г? Всяка регулация се променя през съответен преиод от време и е задължително да се работи с актуалната. Кое издание е задължително да използваме през 2017г? ADR: Споразумение за транспорт на опасни товари по суша До 30 юни 2017г могат да се използват едновременно АДР2015 и АДР2017. От 30 юни 2017г е валиден само АДР2017. IMDG: Кодекс за международен транспорт на опасни товари по море. До 31 декември 2017г могат да се използват едновременно IMDG 37/14 и 38/16. От 01 януари 2018г трябва да се работи само с IMDG 38/16. IATA: Регулация на ИАТА за транспорт на опасни товари по въздух. През 2017г е валидно изданието DGR 58. RID: Международен железопътен транспорт на опасни товари. До 30 юни 2017г могат да се използват едновременно RID2015 и RID2017. От 30 юни 2017г е валиден само RID2017. Тук можете да видите как се променя валидността на регулациите за превоз на опасни товари.    ...

Използвате ли коректните GHS пиктограми?

Използвате ли коректните пиктограми и коригиран ли е вашия Информационен лист за безопасност и етикета на продукта?

Заменихте ли оранжевите символи за опасност с новите пиктограми?                                                  Глобална хармонизирана система От 1 декември 2010 г. някои вещества и смеси вече трябва да са етикетирани в съответствие с новото законодателство. Регламентът CLP въведе нова система за класификация и етикетиране на опасни химични вещества в Европейския съюз. Пиктограмите също така са променени и съответстват на Глобалната хармонизирана система на ООН. Пиктограми Новите пиктограми са 9 и заместват старите оранжеви символи. Използвате ли още долните символи на етикетите на продуктите и в информационния лист за безопасност / SDS? old_pictogramsОранжевите символи за опасност все още могат да бъдат използвани, единствено за смеси, които са пуснати на пазара преди 01 юни 2015г. В този случай старите символи могат да бъдат на пазара най-късно до 1 юни 2017 г. Заменихте ли рисковите фрази / R-фрази и съветите за безопасност /...

Валидност на Регулациите за транспорт на опасни товари

ADR: Споразумение за транспорт на опасни товари по суша RID: Международен железопътен транспорт на опасни товари ADN: Европейско споразумение за международен транспорт на опасни товари по вътрешни водни пътища IMDG: Кодекс за международен транспорт на опасни товари по море DGR: Регулация на ИАТА за транспорт на опасни товари по въздух validity_of_dangerous_goods_regulations    ...