Catalogues

EN

Колона1

Продукти_BG
Catalog_EN
ДГ Консултинг, консултиране, DGSA
UN сертифициране
4G сертифицирани опаковки
UN сертифициране на опаковки
4G опаковки за парфюмерийни продукти, UN1266 и аерозоли, UN1950
вътрешни опаковки за опасни товари
комбинирани опаковки, вътрешна и 4G външна опаковка
4G опаковки за акумулаторни батерии, UN2974, UN2795, CLASS 8
Опаковки за ограничени количества, Limited Quantity
4GV опаковки
Процес на 4G и 4GV сертифициране
Продукти за опаковане, вермикулит, полиетиленови торби и др.
Транспортни документи и писмени инструкции
Вторична (95kPa) и комбинирана опаковка за UN3373
Комбинирана опаковка за инфекциозни субстанции, UN2814, UN2900, Class 6.2
Опаковки за товари с температурен режим
Етикети, знаци за опасност и табели  за опасни товари
Цени на етикети, знаци за опасност и табели
GHS пиктограми и символи за опасност, цени
Метални табели
ADR оборудване – ADR чанта и оборудване за лична безопасност
Оборудване за транспортната единица
Етикетиране и маркировка на комбинирана опаковка за опасен товар / combination packaging
Дефиниции – опаковка, combination and single packaging; UN маркировка на опаковката
Комбинирана опаковка за въздушен транспорт
Мобилни приложения за опасни товари
Етикетиране и маркировка, примери по ADR, RID, IMDG/IMO, ADN, IATA
Маркировка и табели, оранжеви табели за сухопътен транспорт / ADR
Маркировка и табели на контейнери за морски транспорт / IMDG
Примери за Overpack и опаковки по ADR/RID/ADN,
Абсорбиращи материали за опасни товари, запалими течности, мазни продукти и универсални
Сподели...