ВАЛИДНОСТ НА РЕГУЛАЦИИТЕ ЗА ТРАНСПОРТ НА ОПАСНИ ТОВАРИ

validity_of_dangerous_goods_regulations

ADR: Споразумение за транспорт на опасни товари по суша

RID: Международен железопътен транспорт на опасни товари

ADN: Европейско споразумение за международен траспорт на опасни товари по вътрешни водни пътища

IMDG: Кодекс за международен транспорт на опасни товари по море

IATA: Регулация на ИАТА за транспорт на опасни товари по въздух

Сподели...